3.4. Touch Keyboard

(Verze: CZ 0.01 23.09.2016 -md-)

Aplikace Touch Keyboard (TK) slouží k ovládání aplikace POS pomocí dotykové obrazovky. Pracuje s dvěmi grafickými rozlišeními, první 1600x1200 bodů a druhým 1024x768 bodů. Podporuje tři zařízení, obrazovky Wincor BA83, BA93W a ELO 1919L.

3.4.1. Verze aplikace TK

Verze 3.2.011.02 ALL alfa

3.4.2. Typy obrazovek

Obrazovka Rozlišení Název
BA83 device 1024 x 768 Wincor BA83
BA93W device 1600 x 1200 Wincor BA93W
ELO 1919L device 1600 x 1200 ELO 1919L

3.4.3. Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka aplikace Touch keyboard je rozdělena do několika panelů. Každý z panelů obsahuje jinou skupinu funkcí. Některé slouží pro přímé ovládání externí aplikace POS, jiné usnadňují zadávání produktů či volání pomocných obrazovek např. obrazovky picklist.

 • Rozdělení hlavní obrazovky TK

  • Hlavní panel

   • obsahuje základní numerickou klávesnici
   • volání picklist obrazovky
   • zobrazení support panelu
   • další funkce související přímo s ovládáním aplikace POS
  • Panel rychlo kláves - Shortkeys

   • obsahuje předdefinovaný list produktů
  • Panel kategorií (pouze pro typ BA83)

   • umožňuje vstup do konkrétní kategorie přímo z hlavní obrazovky
   • obsahuje kategorie 1-11
  • Okno obrazovky POS

   samotná obrazovka externí aplikace POS

3.4.3.3. Produktové panely - shortkeys

Panel rychlokláves obsahuje seznam vybraných produktů. Každé tlačítko obsahuje grafické zobrazení produktu, název a EAN kód. Též je možné si pro celý panel nebo jednotlivá tlačítka nastavit různé barvy pozadí.

Panel shortkeys

3.4.3.4. Hlavní panel

 • Hlavní panel

  Hlavní panel obsahuje základní funkcionalitu a možnosti ovládání externí aplikace POS.

  • Přihlášení / Odhlášení

   vyvolá přihlašovací okno aplikace POS a umožní následně zadat uživatelské jméno a heslo

  • Číselná klávesnice

   1. zadávání čísel

   2. skok do příslušné kategorie

    podržte 1s příslušnou číslici a zobrazí se vám daná kategorie picklistu. Kategorie 1 - 10, přičemž 0 = 10.

  • Support

   1. zobrazí support panel

    na dvojitý klik se zobrazí support panel

   2. uživatelský admin panel

    zobrazí na přidržení klávesy support

    tento panel obsahuje různé funkce správy POS aplikace

  • PickList

   zobrazí samostatnou obrazovku PickList, seznam kategorií a produktů

  • ostatní uživatelské fukce aplikace POS

Hlavní panel

3.4.3.5. Support panel

Panel podpory, obsahuje základní funkce správy pokladny.

Tlačítko Popis
Button About zobrazí okno s infomracemi o aplikaci
Button debug okno debug textové okénko, sledování stisknutých a posílaných kláves do POS aplikace
Button export shortkeys export shortkeys
Button hide support panel skrytí support panelu
Button kalibrace obrazovky ELO volá externí program kalibrace ELO obrazovky
Button switch left right design přepínání obrazovky, levá-pravá strana
Button podpora POS supportní funkce
Button relog pokladny provede relog pokladny
Button reports reportování stisků kláves
Button reset shortkeys reset nastavení uživatelských shortkeys on the till
Button restart POS restartování POS aplikace

Wincor BA83

Support panel

Wincor BA93W a ELO

Support panel

3.4.3.6. Panel kategorií

Wincor BA93W a ELO

Tyto dva typy nemají lištu kategorií. K přímému vstupu do kategorie lze použít podržení číslice 0-9.

Wincor BA83

BA83 kategory panel

3.4.4. PickList

Picklist je seznam produktů rozdělených do kategorií. Aplikace TouchKeyboard dostává picklist ve formě xml souboru z aplikace CPMA.

Hlavní obrazovka picklistu obsahuje seznam kategorií, vyhledávací pole a klávesnici.

Uživatel může jít do kategorie a vybrat si produkt, který stiskem tlačítka se automaticky odešle do externí aplikace POS a to formou EAN kódu.

Zná-li uživatel název produktu, může jej nechat vyhledat. Vyhledávání běží automaticky od okamžiku kdy se začnou do vyhledávacího pole zadávat písmena nebo číslice. Pokud uživatel začne zadávat písmena automaticky se provádí shoda se začátkem názvu, není-li nalezen dostatečný počet produktů, provede se prohledání i na výskyt uprostřed názvu. Pokud začne uživatel zadávat číslice, provádí se prohledávání dle čísla EAN kódu.

3.4.4.1. Kategorie

Wincor BA83

Zobrazuje seznam kategorií, vyhledávací pole a klávesnici. Produkty se zobrazí následně po výběru kategorie nebo zadáním názvu produktu či EAN kódu.

BA83 picklist kategorie

ELO a Wincor BA93W

Zobrazuje po straně seznam kategorií, který zůstává po celou dobu k dispozici. Dále vyhledávací pole a klávesnici. Prázdné místo je určeno pro zobrazování produktů. Produkty se zobrazí po výběru kategorie nebo po zadání názvu či EAN kódu.

ELO picklist category

3.4.4.2. Produkty

Seznam produktů odpovídající vybrané kategorii nebo vyhledávanému výrazu.

Wincor BA83

BA83 picklist obsah kategorie

ELO a Wincor BA93W

ELO picklist category content

3.4.4.3. Vyhledávání v PickListu

Podle názvu

Vyhledávání podle názvu se provádí automacky po zadání alespoň dvou písmen. Primárně se použije vyhledávání na shodu začátku názvu, není-li nalezen dostatečný počet produktů, automaticky se zkusí vyhledat shoda uprostřed názvu.

BA83 picklist hledání dle začátku názvu
BA83 picklist hledání dle textu uprostřed názvu

Podle EAN kódu

Vyhledávání podle EAN kódu funguje stejně jako vyhledávání dle názvu. Jakmile zadává uživatel pouze číslo do vyhledávacího pole, automaticky se předpokládá, že hledá EAN kód.

BA83 picklist hledání dle EAN kódu

3.4.5. Výměna rychlo klávesy - shortkeys

Výměna rychlo klávesy se skládá z několika po sobě jdoucích kroků:

 • Postup výměny rychloklávesy

  1. stiskneme na 3s rychlo klávesu, kterou chceme vyměnit

   otevře se picklist, seznam kategorií

  2. vybereme kategorii, kde se nachází náš nový produkt

   otevře se obrazovka s produkty dané aktegorie

  3. vybereme náš cílový produkt

   otevře se obrazovka s návrhem tlačítka

  4. dle představ upravíme název a nastavíme barvu pozadí

  5. stiskneme ENTER

BA83 změna rychloklávesy

3.4.6. Reset nastavení rychlokláves - shortkeys

V support menu stiskněte tlačítko reset shortkeys. Tím se provede smazání uživatelského nastavení shortkeys na dané kase.

Tip

Tento krok neovlivní nastavení ostatních kas.

Warning

V případě relogu kasy se stáhne předchozí nastavení ze serveru.